ดร.ธัญรัศม์ นิธิกุลธีระภัทร์

TANYARAT NITIKULTEERAPAT

ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อำนวยการโรงเรียนจารุวรรณ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ร.ร. จารุวรรณเลขที่ 222 หมู่ 4  ซอยวัชรพลถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้งเขตบางเขน กรุงเทพฯ10220โทร. 02-519-8647

กศ.ด.(การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2548

ค.ม.(บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2525

ค.บ.(ฝรั่งเศส, อังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มาหวิทยาลัย พ.ศ. 2519

Ed.D. (Early Childhood Education) 2005

M.Ed. (Educational Administration) 1982

B.Ed. (French – English) 1976

การวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้แบบพหุปัญญาโดยการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)

การพัฒนารูปแบบเสริมพลังการทำงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นนักวิจัยของครูอนุบาล

ครูระดับประถมศึกษา 12 ปี

ครูมัธยมศึกษา 2 ปี

ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาล 28 ปี ตั้งแต่ปี 2527-ปัจจุบัน

อาจารย์พิเศษ และกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร