รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชูชาติ

Associate Professor Dr. Somchai Chuchat

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและที่ปรึกษาวิชาการ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 •     Ph.D. (Mathematics Education and Computer) University Of Alberta, Canada    ปี พ.ศ. 2528
 •         ค.ม. (คณิตศาสตร์ศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2521
 •         กศ.บ. (คณิตศาสตร์- อังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ. 2518

ประวัติการทำงาน

 •   อาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ. 2521
 •   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2532
 •   รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2537
 •   รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  พ.ศ. 2550 – 2553
 •  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์            พ.ศ. 2547 – 2551
 •  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย         พ.ศ. 2540 – 2544
 •  รักษาราชการคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  (ก.พ. – ก.ค. 2552)
 •  รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายประถม) (ก.พ. – ก.ค. 2548)
 •  รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)  (ต.ค. 2551 – มี.ค. 2552)

การประชุม/สัมมนา/เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยและโรงเรียนในประเทศ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เวียดนาม ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี อิตาลี สาธารณรัฐเชค ตุรกี อียิปต์ รัสเซีย  และสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน